Bezwaren vanuit de Badstratenbuurt

Vanuit de Badstratenbuurt zijn een viertal bezwaren geformuleerd tegen de huidige plannen van ProRail en de gemeente Groningen.

1. De functie van het Badhuisplein als groenzone wordt aangetast.

In het plan van ProRail wordt de westzijde van plein, waar nu een tiental bomen in een perk staan, gerooid en bestraat om de functie van de Niemeyerstraat over te nemen. Het gaat daarbij om aansluiting op de Paterswoldseweg, via de Kleine Badstraat of anders (zie bezwaar 2). Dit betekent niet alleen een inbreuk op de groenzone, maar bovendien dagelijks een tiental bewegingen van grote bevoorradingstrucs voor de Coop en iets van 400 tot 600 autobewegingen van de ploegen van Niemeyer over het plein.

Het Badhuisplein is een van de weinige groene plekken in de omgeving. Het plein vervult niet alleen voor de inwoners van de Badstratenbuurt maar ook voor bewoners van andere wijken een belangrijke functie als rustpunt voor volwassenen en speelplek voor kinderen. Het is in 1995 onder architectuur ingericht als groenzone die aansluit op de omliggende bebouwing, waaronder het Badhuis, monument en enig restant van het zwembad dat hier ooit lag. In 2006 heeft de gemeenteraad de bestemming van het plein als groenzone bevestigd en vastgelegd in het bestemmingsplan. In 2011 hebben buurtbewoners en gemeente samen de functie van het plein versterkt door het uitbreiden van groenvoorzieningen in het kader van het project Eetbare Stad.

Wij zijn trots op dit plein en verwachten van de gemeente hetzelfde.

2. Extra autoverkeer door de buurt

Het plan dat  ProRail in november 2013 presenteerde kent aan de Kleine Badstraat een cruciale verbindingsrol toe tussen enerzijds het grote parkeerterrein van Niemeyer, het bevoorradingspunt van de Coop, de parkeerplekken aan de Niemeyerstraat en anderzijds de Paterswoldseweg. Een hele eer voor zo’n klein straatje. Maar tegelijkertijd een voorbeeld van de ondoordachtheid van het plan van ProRail en gemeente Groningen.

Als de gemeente en ProRail blijven steken in hun tunnelvisie, dan zullen ze vast een alternatief verzinnen voor dit knelpunt in hun plannen. Dan valt de blik misschien wel op Westerbadstraat, Marwixstraat of Marwixkade als aan- of afrijroute voor al het verkeer. In het huidige plan ligt de Westerbadstraat al onder vuur vanwege het te verwachten sluipverkeer. Wij vinden dit bij voorbaat niet aanvaardbaar. Over het huidige verkeersplan in de buurt, inclusief de woonerven, inclusief de smalle groenstrook langs de Marwixkade, kortom over het verkeersluwe karakter van de buurt is in het verleden goed nagedacht. De huidige bewoners hebben mede daarom gekozen voor deze buurt. Een buurt dichtbij het centrum waar je niet voortdurend uitlaatgassen inademt en waar kinderen op straat kunnen spelen.

3. De ontsluiting van de buurt gaat erop achteruit

Het is nu vaak al lastig en gevaarlijk om vanuit de Niemeyerstraat per fiets of per auto de Paterswoldseweg op te rijden of andersom. In de huidige situatie kunnen we gelukkig gebruik maken van de vele momenten waarop de spoorbomen dicht zijn om veilig het kruispunt te passeren. Een tunnel zal de snelheid en de intensiteit van met name het autoverkeer alleen maar doen toenemen. Dat voorspelt niet veel goeds voor het kruispunt Kleine Badstraat – Paterswoldseweg, dat in de plannen van ProRail de hoofdrol speelt bij de ontsluiting van de buurt.

4. Parkeerplekken verdwijnen

In de plannen van ProRail verdwijnen parkeerplekken aan de Paterswoldseweg, de Kleine Badstraat en waarschijnlijk ook de Niemeyerstraat. De gemeente heeft op 13 november 2013 het voornemen uitgesproken om de huidige parkeercapaciteit te handhaven. Wij zijn benieuwd hoe de gemeente dat voornemen denkt te kunnen inpassen in de huidige plannen.