Brief aan de raadscommissie over de inhoud

Op 26 mei 2014 stuurde het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg deze brief aan de raadscommissie Beheer en Verkeer. Het is een aangekondigd vervolg op de brief van 13 mei. De details waarnaar de brief verwijst zijn te vinden in het artikel over de verkeerstellingen.

Geachte leden van de Commissie Verkeer en Beheer,

Enige tijd geleden, op 11 mei, hebben wij u geschreven om u op de hoogte te brengen over de stand van zaken rond de voorgenomen tunnel aan de Paterswoldseweg. Wij gaven aan dat wij weliswaar tevreden zijn over de inzet van de gemeente om tot een alternatief te komen, maar ons tegelijkertijd zorgen maken over de voortgang van de uitwerking. Deze zorgen worden versterkt door de aan uw commissie gepresenteerde plannen voor een HOV-as West met daarin voor ons nieuwe elementen. Deze plannen hangen nauw samen met de voorgenomen tunnel. Opnieuw lijkt de gemeente de fout te maken de bewoners niet bij de plannen te betrekken.

In deze mail willen wij graag inhoudelijk ingaan op de recente ontwikkelingen.

Verkeerstellingen

De plannen voor de tunnel zijn gestoeld op onder meer een risicoanalyse van ProRail. In dit verband wijzen wij u op de rapportage van de verkeerstellingen die eind maart is gepubliceerd. Deze rapportage heeft nieuw licht geworpen op de onderbouwing van de tunnelplannen:

 • De risicoanalyse van ProRail is deels gebaseerd op onjuiste cijfers. Dat roept vragen op over de urgentie van de tunnel
 • De opvatting van de gemeente en de provincie over het belang van de Paterswoldseweg als autoroute wordt niet onderbouwd door de verkeerstellingen. Dat roept vragen op over het uitgangspunt van een tunnel voor alle verkeer.

Wij verwijzen u verder naar onze website voor details.

U kunt ons helpen door over deze kwestie vragen te stellen aan de wethouder:

 1. Welke stappen gaat de wethouder ondernemen om de risicoanalyse van ProRail te laten aanpassen aan de nieuwe gegevens van de verkeerstellingen.
 2. Wat is de feitelijke onderbouwing van de opvatting van gemeente en provincie over het belang van de Paterswoldseweg als autoroute. Wij herkennen dat belang niet in de op 4 maart gepresenteerde informatie en in de rapportage van de verkeerstellingen.
 3. Wat is de feitelijke onderbouwing van de urgentie van de tunnelplannen. Die onderbouwing wordt volgens ons ondergraven door de rapportage van de verkeerstellingen.

Voortgang Variant met Ventweg

Op 19 mei heeft u in het Dagblad van het Noorden kunnen lezen dat de door bewoners aangedragen variant met ventweg door de gemeente als voorkeursvariant is bestempeld. Over deze variant is echter weinig bekend en de haalbaarheid is dus nog altijd niet gegarandeerd.

U kunt ons helpen door ook over deze kwestie vragen te stellen aan de wethouder:

 1. Op welke termijn kan de wethouder duidelijkheid verschaffen over de haalbaarheid van de variant met ventweg?
 2. Garandeert de wethouder dat de eerdere varianten, die vanwege de enorme impact op de buurten niet acceptabel zijn, nu definitief van tafel zijn?
 3. Garandeert de wethouder dat aan de minimale eisen van de buurtbewoners kan worden voldaan, te weten
  1. Geen aantasting van het Badhuisplein
  2. Geen extra autoverkeer door de wijken
  3. Goede en veilige ontsluiting van de wijken
  4. Behoud van parkeergelegenheid

Tot een mondelinge toelichting blijven wij uiteraard van harte bereid. Mocht u belangstelling hebben voor een bezoek aan onze buurt om de situatie met eigen ogen te aanschouwen dan horen wij dat graag van u. Een aantal commissieleden hebben wij al mogen begroeten, maar ook hen zien wij graag terug om over de ontwikkelingen bij te praten . Daarnaast nodigen wij u uit om met de bewoners van de omliggende wijken te overleggen over onze vragen alvorens een definitief standpunt in te nemen over de tunnel Paterswoldseweg.

Met vriendelijke groet,

Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg