Brief aan raadscommissie over voortgang

Op 13 mei 2014 verstuurde het Buurtinititatief Tunnel Paterswoldseweg deze brief aan de raadscommissie Beheer en Verkeer.

Geachte leden van de Commissie Verkeer en Beheer,

Naar aanleiding van de voorgenomen ondertunneling van de Paterswoldseweg is eind 2013 door bewoners van de Badstratenbuurt het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg gestart. Met een aantal van u hebben wij sindsdien regelmatig contact gehad. Ook waren wij in de gelegenheid om op 12 februari 2014 uw commissie toe te spreken over onze bezwaren tegen de wijze waarop de plannen zijn ingepast in de wijken.

Tijdens de vergadering op 12 februari gaf wethouder Van Keulen aan dat de besluitvorming rond de tunnel bepaald geen schoonheidsprijs verdiende. Hij beloofde dan ook beterschap en deelde mee dat de gemeente zich actief zouden inzetten voor een variant die minder impact zou hebben op de buurten. Dit alternatief, getiteld Variant met Ventweg, werd door de wethouder als voorkeursvariant bestempeld.

Inmiddels zijn we drie maanden verder. Helaas moeten wij constateren dat de voortgang van de uitwerking van de nieuwe variant sterk achterblijft bij de verwachting. Deze maand zou een acceptabel plan gepresenteerd worden, waarin de leefbaarheid van de buurten voldoende aandacht krijgt. Van deze presentatie zal volgens ons geen sprake zijn. Er zijn nog veel te veel onduidelijkheden om dit mogelijk te maken. Ook de projectgroep van gemeente, provincie en ProRail geeft aan achter te lopen op de planning.

Tot onze verbazing zien wij wel verder uitgewerkte plannen voor een HOV-as West met daarin voor ons nieuwe elementen. Deze plannen hangen nauw samen met de voorgenomen tunnel. Opnieuw lijkt de gemeente dus de fout te maken bewoners niet bij de plannen te betrekken.

Het zal u duidelijk zijn dat wij ons grote zorgen maken of de door de wethouder gedane toezeggingen daadwerkelijk nagekomen worden. Wij vertrouwen erop dat uw commissie, ook in de nieuwe samenstelling, zal toezien op de voortgang van de ontwikkeling van de leefbaarheidvariant en het nakomen van de door de wethouder gedane toezeggingen.

Wij blijven graag in nauw contact met uw commissie en zullen u dan ook komende periode blijven informeren over de gang van zaken zoals bewoners van de Badstratenbuurt die ervaren. Ook zullen wij u op korte termijn een brief sturen waarin we meer inhoudelijk op de situatie in zullen gaan.

Tot een mondelinge toelichting blijven wij uiteraard van harte bereid. Mocht u belangstelling hebben voor een bezoek aan onze buurt om de situatie met eigen ogen te aanschouwen dan horen wij dat graag van u. Een aantal commissieleden hebben wij al mogen begroeten, maar ook hen zien wij graag terug om over de ontwikkelingen bij te praten .

Met vriendelijke groet,

Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg
Helen Tubben, Annemarij van der Ploeg, Willem Bijleveld, Joost Demmink