Buurtbewoners bezoeken raadscommissie

Gisteravond hebben tientallen bewoners van de Badstratenbuurt, Grunobuurt en Laanhuizen vanaf de publieke tribune de vergaderering van raadscommissie Beheer en Verkeer gevolgd. Bij agendapunt B3 Stand van zaken Tunnel Paterswoldseweg hebben vijf buurtbewoners gebruik gemaakt van hun inspreekrecht. Namens de buurtvereniging Badstratenbuurt voerde Geke de Haan het woord. Namens het buurtinitiatief voerden Helen Tubben en Willem Bijleveld het woord. Willem had het over de uitgangspunten van de tunnelplannen. Hier volgen de verhalen van Geke en van Helen.

Mijn naam is Geke de Haan. Ik ben voorzitter van de buurtvereniging Badstratenbuurt.

Afgelopen najaar is de buurtvereniging geïnformeerd over de plannen voor ondertunneling van de Paterswoldseweg voor een veiliger verkeerssituatie. Verhoging van de veiligheid in de buurt juichen wij natuurlijk van harte toe.

Wij waren alleen meteen onaangenaam verrast door de enorme impact die het project zal hebben op de buurten rondom de spoorwegovergang. De beoogde verbetering van de veiligheid zal door de huidige plannen ruimschoots teniet worden gedaan vanwege de sterk toegenomen verkeersdruk in de omliggende woonwijken en door de slechte bereikbaarheid van de Paterswoldseweg vanuit deze wijken. Ook de leefbaarheid van de omgeving zal flink worden aangetast.

Wat betreft de Badstratenbuurt maken wij ons bijvoorbeeld grote zorgen over de aansluiting van de buurt op de Paterswoldseweg. Vooral de kruising van de Kleine Badstraat met de Paterswoldseweg wordt zeer onveilig en een lastig te nemen oversteek, onder meer voor de grote groepen scholieren die deze route zullen kiezen.
Het plaatsen van verkeerslichten is niet mogelijk omdat de tunnel op dit punt juist bovenkomt. Bovendien zouden er dan 4 stoplichten binnen 800 meter komen. Dat zal de gewenste doorstroming tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg ook geen goed doen.
Verder is sluipverkeer van auto’s door de kleine straatjes van de buurt een onvermijdelijk neveneffect van de huidige plannen.

Als er gekozen wordt voor varianten op de huidige plannen waarbij alleen andere publieke ruimte in de wijk wordt gebruikt voor de afwikkeling van de verkeersstromen, dan ontstaan elders in de buurt vergelijkbare problemen met de leefbaarheid. Dit op de punten veiligheid, veel meer auto- en vrachtverkeer door de kleine straatjes, aantasting van het al beperkte groen in de buurt en tot slot het verdwijnen van veel -van de nu al schaarse- parkeerplekken.

Deze geluiden komen ook duidelijk naar voren in het participatietraject met bewoners, waarin veel bewoners actief zijn. Uit de notulen van deze overleggen kunt u opmaken dat er onvoldoende duidelijkheid is over nut en noodzaak van ondertunneling. Ook is er ontevredenheid dat de projectleiding beloftes niet nakomt over het verstrekken van informatie en alternatieven niet uitwerkt.
Gisteravond hebben wij met een kleine afvaardiging uit de buurten hierover gesproken met de projectleiders van Prorail, de gemeente en de provincie. Er zijn toen nieuwe toezeggingen gedaan om het participatieproces beter te laten verlopen en zeer serieus naar varianten te kijken waarbij leefbaarheid in de buurten niet wordt aangetast. Ook is beterschap beloofd over de wijze van communiceren.

Wij roepen u op om met grote zorgvuldigheid naar de plannen te kijken en te blijven kijken.

Graag verwijs ik u naar onze website: www.badstratenbuurt.nl waar u ook de teksten van de insprekers uit de Badstratenbuurt terug kunt lezen.

Dank u voor uw aandacht.

Hier volgt de bijdrage van Helen Tubben.

Mijn naam is Helen Tubben en ik woon samen met mijn partner en onze twee dochters aan het Badhuisplein in de Badstratenbuurt.

We hebben hier 6 jaar geleden een fijn huis gekocht aan een prachtig groen plein in een fijne wijk. Deze tunnelplannen zetten een streep door leefbaarheid en veiligheid in de wijk; dit wil ik graag illustreren met een aantal voorbeelden.

Daar waar ik nu veilig de buurt kan verlaten via de Theodorus Niemeyer straat als de spoorbomen dicht zijn, moet ik -in de nieuwe situatie- door de -te kleine- kleine Badstraat aansluiten in de rij. Hier moet ik een onoverzichtelijke, drukke en onveilige kruising over. Het verlaten van de buurt wordt hiermee een gevaarlijke en tijdrovende onderneming. De bewoners van de Kleine Badstraat hebben geen parkeerplaatsen meer, er is geen ruimte voor de rolstoeltaxi bijvoorbeeld die er dagelijks voor de deur staat. Er komt veel buurtvreemd verkeer door de buurt en langs huizen die daar niet tegen bestand zijn, voorbeelden zijn de kleine badstraat maar ook de westerbadstraat die wel erg aantrekkelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om de kruising met de Paterswoldseweg te omzeilen. Mijn kinderen, die nu spelen op een veilig, groot groen plein moeten gaan spelen langs een hele drukke tweebaansweg. En ’s avonds parkeren -wat nu al erg lastig is- wordt onmogelijk.

Dit zijn maar een paar voorbeelden gebaseerd op de dagelijkse activiteiten van buurtbewoners.

Ik kan hiermee de indruk wekken dat ik tegen een tunnel ben, dat is niet het geval. Echter, ik ben van mening dat veiligheid op het spoor en de Paterswoldseweg niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Ik hoop dat u deze mening met mij deelt.

Bedankt voor uw aandacht.