Reactie op het Raadsvoorstel augustus 2014

Op 29 augustus 2014 hebben B&W het Raadsvoorstel tunnel Paterswoldseweg gepubliceerd. Het stuk telt 123 pagina’s. We stellen als Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg vast dat er sinds de eerste versie van de plannen die we in november 2013 van ProRail kregen gepresenteerd sprake is van een verbetering. De ingreep in het Badhuisplein is geschrapt, net zoals het openstellen van de Badstratenbuurt voor buurtvreemd verkeer. We beoordelen de overname van de regie door de gemeente als een verbetering. We prijzen de inspanning van de betrokken ambtenaren om alle inspraakreacties te verwerken en van een antwoord te voorzien, hoewel we niet elk antwoord begrijpen, laat staan waarderen. Maar ondanks alle inspanningen zien we nog steeds een plan dat niet verteerbaar is. Het is verleidelijk om op allerlei details, beweringen zonder onderbouwing en onduidelijkheden in het raadsvoorstel te reageren. Dat doen we niet. Terzijde: onvermijdelijk dat zo’n groot document allerlei open eindjes bevat. Daarom: wij beperken ons tot de hoofdzaak en die is volgens ons:

De veiligheid van de verkeersdeelnemers

Een van de hoofddoelen van het project is het bevorderen van de veiligheid van verkeersdeelnemers. Vanaf het moment dat we in kennis werden gesteld van de eerste uitwerking van het projectplan, november 2013, hebben we benadrukt die doelstelling te onderschrijven, maar dat we een onveilige ontsluiting van de Badstratenbuurt op de Paterswoldseweg, als gevolg van de aanleg van een tunnel voor alle verkeer, onaanvaardbaar zouden vinden. Niet alleen voor ons als buurtbewoners, maar ook voor de 10.000 fietsers die dagelijks gebruik maken van de Paterswoldseweg. Voor wat betreft die veiligheid missen we een cruciaal element in het door B&W geformuleerde raadsvoorstel.

Het gaat met name om de veiligheid van het kruispunt van Paterswoldseweg, Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg voorlangs de supermarkt.

Op geen van de 123 pagina’s doet B&W uit de doeken hoe men op die plek een veilige oplossing denkt te gaan creëren. We schetsen drie problemen waarvoor B&W nog geen oplossing hebben gepresenteerd.

Probleem 1: Invoegen

Het auto- en vrachtwagenverkeer dat via de ventweg voorlangs de supermarkt moet invoegen op de Paterswoldseweg wordt geconfronteerd met een zeer onoverzichtelijke situatie. In de achteruitkijkspiegel moeten gelijktijdig twee verkeersstromen in de gaten worden gehouden, namelijk de fietsers en de auto’s die uit de tunnel omhoog komen. Het zijn de fietsers die vanuit de tunnel omhoog komen die hier het grootste risico lopen.

Probleem 2: Rechtsafslaan

Fiets- en autoverkeer dat rechtsaf wil slaan vanuit het zuiden wordt eveneens geconfronteerd met een onoverzichtelijke situatie, mede vanwege de opstelling van invoegend autoverkeer vanaf de ventweg.

Probleem 3: Linksafslaan

Auto- en vrachtwagenverkeer dat linksaf wil slaan vanuit het noorden moeten rekening houden met drie verkeerstromen: de auto’s die uit de tunnel omhoog komen, de fietsers die uit de tunnel omhoog komen en de gemengde verkeersstroom die over de ‘shared space’ voorlangs de supermarkt wil invoegen op de Paterswoldseweg. Fietsers vanuit het noorden die bijvoorbeeld boodschappen willen doen bij de supermarkt moeten zelfs rekening houden met vier verkeersstromen.

Het feit dat B&W een oplossing voor deze problemen, die voldoet aan algemeen aanvaarde veiligheidsnormen voor dit soort situaties, nog niet hebben gepresenteerd vinden wij niet bemoedigend. Maar wie weet, misschien ontdekt B&W alsnog zo’n oplossing.

Wij zelf zien geen veilige oplossing voor deze problemen. Er is volgens ons gewoon te weinig ruimte. De suggestie van B&W dat een en ander wel zal worden opgelost in overleg met de buurtbewoners vinden we ongepast. B&W moeten hun verantwoordelijkheid voor een veilige verkeersinfrastructuur niet willen afschuiven. Bovendien moeten B&W hun oplossing ter toetsing voorleggen aan de gemeenteraad, want veiligheid op en om de Paterswoldseweg is een stadsbelang, niet alleen maar een buurtbelang.

Als B&W geen veilige oplossing voor dit verkeersprobleem weten te vinden, die de toets van onafhankelijke verkeersdeskundigen kan doorstaan, dan is een tunnel voor ons als Buurtinitiatief niet aanvaardbaar. Wij zouden het betreuren als we de hakken in het zand moeten gaan zetten, want we beseffen volop dat een tunnel met name voor de 10.000 fietsers die dagelijks de spoorwegovergang passeren een bevordering van de veiligheid op de spoorkruising en van de doorstroming zou kunnen betekenen. Maar niet ten koste van de veiligheid op andere kruispunten. Daarom het volgende.

Verzoek aan de gemeenteraadsfracties

We nodigen alle gemeenteraadsfracties uit om aan hun goedkeuring van het Raadsvoorstel punt I “De raad besluit de voorkeursvariant 11B+ voor de tunnel Paterswoldseweg vast te stellen” deze voorwaarde te verbinden:

Als B&W geen oplossing weten te vinden voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers op het kruispunt van Paterswoldseweg, Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg, die de toets van onafhankelijke verkeersdeskundigen kan doorstaan, dan vervalt variant 11B+ en wordt er een variant 11C uitgewerkt die recht doet aan de leefbaarheid van de omliggende wijken en die meer ruimte biedt voor het creëren van een veilige situatie voor de verkeersdeelnemers op de (aansluitingen op de) Paterswoldseweg nabij de tunnel.

Een motie van die strekking zou volgens ons door alle partijen die verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben kunnen worden ondersteund. Wij vragen u als gemeenteraadsfractie datgene te ondernemen dat kan bijdragen aan een, volgens ons mogelijke en gewenste, unanieme ondersteuning.

Brief aan B&W over de gepresenteerde plannen

Op 26 juni heeft het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg een brief gestuurd aan het College van B&W met een reactie op de herziene plannen voor een tunnel in de Paterswoldseweg. In de brief worden een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de herziene plannen. De vragen betreffen o.a.

 • Eerder gestelde vragen over nut en noodzaak van een tunnel die nog steeds niet beantwoord zijn.
 • Twijfels over de veiligheid van het kruispunt tunneltracé, Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg.
 • Onduidelijkheid over maatregelen om de overlast te beperken gedurende de bouw van de tunnel.

Lees de volledige tekst van de brief aan B&W.

 

 

Brief aan de raadscommissie over de inhoud

Op 26 mei 2014 stuurde het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg deze brief aan de raadscommissie Beheer en Verkeer. Het is een aangekondigd vervolg op de brief van 13 mei. De details waarnaar de brief verwijst zijn te vinden in het artikel over de verkeerstellingen.

Geachte leden van de Commissie Verkeer en Beheer,

Enige tijd geleden, op 11 mei, hebben wij u geschreven om u op de hoogte te brengen over de stand van zaken rond de voorgenomen tunnel aan de Paterswoldseweg. Wij gaven aan dat wij weliswaar tevreden zijn over de inzet van de gemeente om tot een alternatief te komen, maar ons tegelijkertijd zorgen maken over de voortgang van de uitwerking. Deze zorgen worden versterkt door de aan uw commissie gepresenteerde plannen voor een HOV-as West met daarin voor ons nieuwe elementen. Deze plannen hangen nauw samen met de voorgenomen tunnel. Opnieuw lijkt de gemeente de fout te maken de bewoners niet bij de plannen te betrekken.

In deze mail willen wij graag inhoudelijk ingaan op de recente ontwikkelingen.

Verkeerstellingen

De plannen voor de tunnel zijn gestoeld op onder meer een risicoanalyse van ProRail. In dit verband wijzen wij u op de rapportage van de verkeerstellingen die eind maart is gepubliceerd. Deze rapportage heeft nieuw licht geworpen op de onderbouwing van de tunnelplannen:

 • De risicoanalyse van ProRail is deels gebaseerd op onjuiste cijfers. Dat roept vragen op over de urgentie van de tunnel
 • De opvatting van de gemeente en de provincie over het belang van de Paterswoldseweg als autoroute wordt niet onderbouwd door de verkeerstellingen. Dat roept vragen op over het uitgangspunt van een tunnel voor alle verkeer.

Wij verwijzen u verder naar onze website voor details.

U kunt ons helpen door over deze kwestie vragen te stellen aan de wethouder:

 1. Welke stappen gaat de wethouder ondernemen om de risicoanalyse van ProRail te laten aanpassen aan de nieuwe gegevens van de verkeerstellingen.
 2. Wat is de feitelijke onderbouwing van de opvatting van gemeente en provincie over het belang van de Paterswoldseweg als autoroute. Wij herkennen dat belang niet in de op 4 maart gepresenteerde informatie en in de rapportage van de verkeerstellingen.
 3. Wat is de feitelijke onderbouwing van de urgentie van de tunnelplannen. Die onderbouwing wordt volgens ons ondergraven door de rapportage van de verkeerstellingen.

Voortgang Variant met Ventweg

Op 19 mei heeft u in het Dagblad van het Noorden kunnen lezen dat de door bewoners aangedragen variant met ventweg door de gemeente als voorkeursvariant is bestempeld. Over deze variant is echter weinig bekend en de haalbaarheid is dus nog altijd niet gegarandeerd.

U kunt ons helpen door ook over deze kwestie vragen te stellen aan de wethouder:

 1. Op welke termijn kan de wethouder duidelijkheid verschaffen over de haalbaarheid van de variant met ventweg?
 2. Garandeert de wethouder dat de eerdere varianten, die vanwege de enorme impact op de buurten niet acceptabel zijn, nu definitief van tafel zijn?
 3. Garandeert de wethouder dat aan de minimale eisen van de buurtbewoners kan worden voldaan, te weten
  1. Geen aantasting van het Badhuisplein
  2. Geen extra autoverkeer door de wijken
  3. Goede en veilige ontsluiting van de wijken
  4. Behoud van parkeergelegenheid

Tot een mondelinge toelichting blijven wij uiteraard van harte bereid. Mocht u belangstelling hebben voor een bezoek aan onze buurt om de situatie met eigen ogen te aanschouwen dan horen wij dat graag van u. Een aantal commissieleden hebben wij al mogen begroeten, maar ook hen zien wij graag terug om over de ontwikkelingen bij te praten . Daarnaast nodigen wij u uit om met de bewoners van de omliggende wijken te overleggen over onze vragen alvorens een definitief standpunt in te nemen over de tunnel Paterswoldseweg.

Met vriendelijke groet,

Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg

Brief aan raadscommissie over voortgang

Op 13 mei 2014 verstuurde het Buurtinititatief Tunnel Paterswoldseweg deze brief aan de raadscommissie Beheer en Verkeer.

Geachte leden van de Commissie Verkeer en Beheer,

Naar aanleiding van de voorgenomen ondertunneling van de Paterswoldseweg is eind 2013 door bewoners van de Badstratenbuurt het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg gestart. Met een aantal van u hebben wij sindsdien regelmatig contact gehad. Ook waren wij in de gelegenheid om op 12 februari 2014 uw commissie toe te spreken over onze bezwaren tegen de wijze waarop de plannen zijn ingepast in de wijken.

Tijdens de vergadering op 12 februari gaf wethouder Van Keulen aan dat de besluitvorming rond de tunnel bepaald geen schoonheidsprijs verdiende. Hij beloofde dan ook beterschap en deelde mee dat de gemeente zich actief zouden inzetten voor een variant die minder impact zou hebben op de buurten. Dit alternatief, getiteld Variant met Ventweg, werd door de wethouder als voorkeursvariant bestempeld.

Inmiddels zijn we drie maanden verder. Helaas moeten wij constateren dat de voortgang van de uitwerking van de nieuwe variant sterk achterblijft bij de verwachting. Deze maand zou een acceptabel plan gepresenteerd worden, waarin de leefbaarheid van de buurten voldoende aandacht krijgt. Van deze presentatie zal volgens ons geen sprake zijn. Er zijn nog veel te veel onduidelijkheden om dit mogelijk te maken. Ook de projectgroep van gemeente, provincie en ProRail geeft aan achter te lopen op de planning.

Tot onze verbazing zien wij wel verder uitgewerkte plannen voor een HOV-as West met daarin voor ons nieuwe elementen. Deze plannen hangen nauw samen met de voorgenomen tunnel. Opnieuw lijkt de gemeente dus de fout te maken bewoners niet bij de plannen te betrekken.

Het zal u duidelijk zijn dat wij ons grote zorgen maken of de door de wethouder gedane toezeggingen daadwerkelijk nagekomen worden. Wij vertrouwen erop dat uw commissie, ook in de nieuwe samenstelling, zal toezien op de voortgang van de ontwikkeling van de leefbaarheidvariant en het nakomen van de door de wethouder gedane toezeggingen.

Wij blijven graag in nauw contact met uw commissie en zullen u dan ook komende periode blijven informeren over de gang van zaken zoals bewoners van de Badstratenbuurt die ervaren. Ook zullen wij u op korte termijn een brief sturen waarin we meer inhoudelijk op de situatie in zullen gaan.

Tot een mondelinge toelichting blijven wij uiteraard van harte bereid. Mocht u belangstelling hebben voor een bezoek aan onze buurt om de situatie met eigen ogen te aanschouwen dan horen wij dat graag van u. Een aantal commissieleden hebben wij al mogen begroeten, maar ook hen zien wij graag terug om over de ontwikkelingen bij te praten .

Met vriendelijke groet,

Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg
Helen Tubben, Annemarij van der Ploeg, Willem Bijleveld, Joost Demmink

Geslaagde bijeenkomst Tunnelthee en Lariekoek

De informele bijeenkomst Tunnelthee en Lariekoek is afgelopen zaterdag 12 april 2014 druk bezocht door buurtbewoners. Met in de ene hand een kop tunnelthee, koffiedik of een glas gemeentepils en in de andere hand een stuk lariekoek of een dwarsligger werden de laatste nieuwtjes en ideeën uitgewisseld.

Nut en noodzaak

De vier criteria waarmee we alternatieven voor de in november 2013 gepresenteerde tunnel beoordelen ondervonden brede instemming van de bezoekers. Wel is er bij veel buurtbewoners twijfel over nut en noodzaak van een tunnel voor alle verkeer. In het verslag van de bijeenkomst op 4 maart j.l. schreven we daar al over. De resultaten van de verkeerstelling van 13 februari j.l. bevestigden het vermoeden van een aantal aanwezigen dat niet alle gegevens en beweringen waarmee nut en noodzaak van een tunnel zijn onderbouwd, overeind blijven bij nader onderzoek.

Zorgen

Met name oudere buurtbewoners zijn bezorgd over de gevolgen van (de bouw van) een tunnel voor hun bewegingsvrijheid. Is bijvoorbeeld de bushalte aan de overkant van het spoor straks nog wel bereikbaar zonder trappen of een grote omweg?

Veiligheid is een zorg die vaak werd genoemd. Veiligheid van de kruispunten van de Paterswoldseweg met Niemeyerstraat (ventweg) en Kleine Badstraat. Maar ook een veilige oplossing voor het laden, lossen en het aan- en afrijden van de vrachtwagens van Coop.

Twijfels over afstemming

Een ander punt waarover tijfels werden geuit is de afstemming van de verschillende projecten in de stad. Zo wordt er vanwege de bouw van de tunnel een tijdelijk viaduct voor de bussen aangelegd over de Paterswoldseweg en over het kanaal. Maar aan de overkant van het kanaal, Stationsgebied Zuid, is er op dat moment nog niks klaar. Het spreekt vanzelf dat projecten zoals de Zuidelijke Ringweg en de tunnel Paterswoldseweg beter niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Maar waarom de tunnel persé klaar moet zijn voordat de werkzaamheden aan de Ringweg beginnen is nog steeds niet duidelijk, zeker nu gegevens in de risicoanalyse van de spoorwegovergang, bijvoorbeeld het aantal auto’s, niet blijken te kloppen. Ook het beweerde belang van een tunnel voor de doorstroming van het autoverkeer op de Paterswoldseweg is nog steeds niet onderbouwd en verhelderd.

Resultaat

Een niet onbelangrijk resultaat van de bijeenkomst in het Badhuis was de opbrengst van de vele gulle giften van buurtbewoners, waarmee we een groot deel van de kosten van drukwerk en website kunnen dekken.

 

Tunnelthee en Lariekoek

We nodigen alle ondersteuners van ons Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg uit voor een bijeenkomst op zaterdag 12 april 2014 in het Badhuis, met als motto Tunnelthee en Lariekoek.

Na goed bezochte vergaderingen in december en februari hebben we nu gekozen voor een informele opzet. Geen agenda, geen toespraken, geen plenaire discussie. Maar er is natuurlijk wel een verborgen agenda:

1. Elkaar spreken over tunnelnieuws en de laatste ontwikkelingen
2. Het spekken van ons Tunnelvarken
tunnelvarken-300
Je begrijpt dat een website, brochures voor politieke partijen en pers, raamposters en wie weet wat nog komen gaat, kosten met zich meebrengen. Daarom serveren we op 12 april Tunnelthee, Gemeentepils, Lariekoek, Treintaartjes en dergelijke dingen tegen schappelijke prijzen.

We hopen je te zien op zaterdag 12 april in het Badhuis van 16:00 tot 17:30! Graag even doorgeven of je aanwezig bent.

Met vriendelijke groet,

Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg
Helen Tubben, Annemarij van der Ploeg, Willem Bijleveld, Joost Demmink

Buurtinitiatief publiceert poster

De lente is begonnen. Dat vieren met een nieuwe poster, gemaakt door Nanda Hofman en Annemarij van der Ploeg. Je kunt hem achter het raam hangen door de poster in PDF formaat te downloaden en af te drukken. Heb je geen printer, bestel hem dan via het Steunformulier.

poster

Buurtbewoners bezoeken raadscommissie

Gisteravond hebben tientallen bewoners van de Badstratenbuurt, Grunobuurt en Laanhuizen vanaf de publieke tribune de vergaderering van raadscommissie Beheer en Verkeer gevolgd. Bij agendapunt B3 Stand van zaken Tunnel Paterswoldseweg hebben vijf buurtbewoners gebruik gemaakt van hun inspreekrecht. Namens de buurtvereniging Badstratenbuurt voerde Geke de Haan het woord. Namens het buurtinitiatief voerden Helen Tubben en Willem Bijleveld het woord. Willem had het over de uitgangspunten van de tunnelplannen. Hier volgen de verhalen van Geke en van Helen.

Mijn naam is Geke de Haan. Ik ben voorzitter van de buurtvereniging Badstratenbuurt.

Afgelopen najaar is de buurtvereniging geïnformeerd over de plannen voor ondertunneling van de Paterswoldseweg voor een veiliger verkeerssituatie. Verhoging van de veiligheid in de buurt juichen wij natuurlijk van harte toe.

Wij waren alleen meteen onaangenaam verrast door de enorme impact die het project zal hebben op de buurten rondom de spoorwegovergang. De beoogde verbetering van de veiligheid zal door de huidige plannen ruimschoots teniet worden gedaan vanwege de sterk toegenomen verkeersdruk in de omliggende woonwijken en door de slechte bereikbaarheid van de Paterswoldseweg vanuit deze wijken. Ook de leefbaarheid van de omgeving zal flink worden aangetast.

Wat betreft de Badstratenbuurt maken wij ons bijvoorbeeld grote zorgen over de aansluiting van de buurt op de Paterswoldseweg. Vooral de kruising van de Kleine Badstraat met de Paterswoldseweg wordt zeer onveilig en een lastig te nemen oversteek, onder meer voor de grote groepen scholieren die deze route zullen kiezen.
Het plaatsen van verkeerslichten is niet mogelijk omdat de tunnel op dit punt juist bovenkomt. Bovendien zouden er dan 4 stoplichten binnen 800 meter komen. Dat zal de gewenste doorstroming tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg ook geen goed doen.
Verder is sluipverkeer van auto’s door de kleine straatjes van de buurt een onvermijdelijk neveneffect van de huidige plannen.

Als er gekozen wordt voor varianten op de huidige plannen waarbij alleen andere publieke ruimte in de wijk wordt gebruikt voor de afwikkeling van de verkeersstromen, dan ontstaan elders in de buurt vergelijkbare problemen met de leefbaarheid. Dit op de punten veiligheid, veel meer auto- en vrachtverkeer door de kleine straatjes, aantasting van het al beperkte groen in de buurt en tot slot het verdwijnen van veel -van de nu al schaarse- parkeerplekken.

Deze geluiden komen ook duidelijk naar voren in het participatietraject met bewoners, waarin veel bewoners actief zijn. Uit de notulen van deze overleggen kunt u opmaken dat er onvoldoende duidelijkheid is over nut en noodzaak van ondertunneling. Ook is er ontevredenheid dat de projectleiding beloftes niet nakomt over het verstrekken van informatie en alternatieven niet uitwerkt.
Gisteravond hebben wij met een kleine afvaardiging uit de buurten hierover gesproken met de projectleiders van Prorail, de gemeente en de provincie. Er zijn toen nieuwe toezeggingen gedaan om het participatieproces beter te laten verlopen en zeer serieus naar varianten te kijken waarbij leefbaarheid in de buurten niet wordt aangetast. Ook is beterschap beloofd over de wijze van communiceren.

Wij roepen u op om met grote zorgvuldigheid naar de plannen te kijken en te blijven kijken.

Graag verwijs ik u naar onze website: www.badstratenbuurt.nl waar u ook de teksten van de insprekers uit de Badstratenbuurt terug kunt lezen.

Dank u voor uw aandacht.

Hier volgt de bijdrage van Helen Tubben.

Mijn naam is Helen Tubben en ik woon samen met mijn partner en onze twee dochters aan het Badhuisplein in de Badstratenbuurt.

We hebben hier 6 jaar geleden een fijn huis gekocht aan een prachtig groen plein in een fijne wijk. Deze tunnelplannen zetten een streep door leefbaarheid en veiligheid in de wijk; dit wil ik graag illustreren met een aantal voorbeelden.

Daar waar ik nu veilig de buurt kan verlaten via de Theodorus Niemeyer straat als de spoorbomen dicht zijn, moet ik -in de nieuwe situatie- door de -te kleine- kleine Badstraat aansluiten in de rij. Hier moet ik een onoverzichtelijke, drukke en onveilige kruising over. Het verlaten van de buurt wordt hiermee een gevaarlijke en tijdrovende onderneming. De bewoners van de Kleine Badstraat hebben geen parkeerplaatsen meer, er is geen ruimte voor de rolstoeltaxi bijvoorbeeld die er dagelijks voor de deur staat. Er komt veel buurtvreemd verkeer door de buurt en langs huizen die daar niet tegen bestand zijn, voorbeelden zijn de kleine badstraat maar ook de westerbadstraat die wel erg aantrekkelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om de kruising met de Paterswoldseweg te omzeilen. Mijn kinderen, die nu spelen op een veilig, groot groen plein moeten gaan spelen langs een hele drukke tweebaansweg. En ’s avonds parkeren -wat nu al erg lastig is- wordt onmogelijk.

Dit zijn maar een paar voorbeelden gebaseerd op de dagelijkse activiteiten van buurtbewoners.

Ik kan hiermee de indruk wekken dat ik tegen een tunnel ben, dat is niet het geval. Echter, ik ben van mening dat veiligheid op het spoor en de Paterswoldseweg niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Ik hoop dat u deze mening met mij deelt.

Bedankt voor uw aandacht.

Drie onverenigbare uitgangspunten

Vandaag buigt de raadscommissie Beheer en Verkeer zich voor het eerst over het plan voor een tunnel, dit naar aanleiding van een brief van B&W van december 2013. De brief is te vinden in het tunneldossier op de website van de buurtvereniging Badstratenbuurt.

Voor ons aanleiding om het probleem nog eens in hoofdlijnen te formuleren en om een gebeurtenis van lang geleden te belichten.

Een jaar geleden is aan ProRail opdracht gegeven voor het ontwerpen van een tunnel. Daarbij hebben gemeente en provincie twee uitgangspunten meegegeven:

 1. Maak een tunnel voor alle verkeer
 2. Gebruik het huidige tracee van de Paterswoldseweg

Een derde uitgangspunt lijkt vergeten. Het uitgangspunt van leefbare woonwijken.

Het probleem is: deze 3 uitgangspunten zijn volgens ons niet verenigbaar. Zodra een van de drie uitgangspunten vervalt, ontstaat een mogelijke oplossing. Het plan van ProRail is daarvan een voorbeeld, daarin is het uitgangspunt van leefbaarheid terzijde geschoven.

Wij stellen een andere prioriteit voor: ga allereerst uit van leefbare wijken

Dat betekent dat een van de twee andere uitgangspunten moet worden herzien.

Dit politieke probleem komt voort uit een technisch gegeven dat misschien aanvankelijk over het hoofd is gezien. Dat is: een tunnel kost meer ruimte dan een spoorwegovergang. En die ruimte heeft de gemeente nu juist beperkt door de handhaving van een grote productielocatie op deze plek, in vogelvlucht 1000 meter vanaf het Stadhuis. Het is de laatste rokende fabriekspijp nabij de binnenstad. De toenmalige gemeenteraad heeft op 29 januari 1973 besloten dat Niemeyer op de huidige locatie moest blijven en zelfs mocht uitbreiden ten koste van de Piet Heinstraat. Onze buren van destijds.

Wij vragen niet om een heropening van een discussie van 40 jaar geleden. Wij vragen ook niet om het vertrek van Niemeyer. Wij vragen wel om bezinning op de gevolgen van keuzes die de gemeente in het verleden heeft gemaakt. Als een productielocatie op deze plek gehandhaafd is en moet blijven, dan heeft dat gevolgen voor de ruimte die beschikbaar is voor verkeersoplossingen. Dan moet het uitgangspunt van een tunnel voor alle verkeer op deze plek worden herzien.

Kortom: wij vragen om een ruimere blik. Grijp deze gelegenheid aan om het grondgebruik en de verkeerscirculatie in het zuidwestelijk stadsdeel opnieuw te bezien.

 

Persbericht Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg

Buurtinitiatief Paterswoldseweg vraagt aandacht voor gevolgen tunnel

Op uitnodiging van het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg hebben acht van de tien fracties in de Groninger gemeenteraad zich afgelopen week op de hoogte gesteld van de situatie rond de spoorwegovergang Paterswoldseweg. Elke fractie reageerde verrast en verontrust op de negatieve gevolgen van het tunnelplan van ProRail voor de leefbaarheid van de omliggende wijken. De informatie die de raadsfracties van het buurtinitiatief ontvingen hadden ze tot dusver nog niet gekregen van ProRail en ook niet van de verantwoordelijke wethouder.

Aanleiding voor de uitnodiging van het buurtinitiatief waren de plannen voor een ondertunneling van de Paterswoldseweg die op 13 november 2013 zijn gepresenteerd door ProRail en de gemeente Groningen. Tijdens een goed bezochte informatieavond maakten diverse buurtbewoners hun ongenoegen over de plannen kenbaar. Zij maken zich grote zorgen vanwege de vele haken en ogen aan de gepresenteerde varianten. Zo werd duidelijk dat ProRail een in haar ogen onveilige situatie bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg wil oplossen ten koste van veiligheid en leefbaarheid in de omringende buurten.

Een aantal bewoners is het buurtinitiatief gestart om ProRail en gemeente ertoe te bewegen de plannen aan te passen. Voorwaarden waaraan een tunnelplan moet voldoen zijn een veilige ontsluiting van de wijken, geen aantasting van groen zoals op het karakteristieke Badhuisplein, geen extra verkeersdruk in de wijken en behoud van parkeergelegenheid. In de huidige plannen van ProRail en gemeente wordt aan geen van deze voorwaarden voldaan.

Het buurtinitiatief verwacht van de politiek dat deze haar verantwoordelijkheid neemt en eist van ProRail en gemeentebestuur dat zij komen met een goed afgewogen inpassing van een tunnel in het stadsbeeld.

Bijlage: presentatie voor de raadsfracties (PDF 3MB)