Fabels en feiten

Bij nauwkeurige lezing van het raadsvoorstel Ontwerp Tunnel Paterswoldseweg valt op dat de onderbouwing grotendeels berust op een aantal fabels. We zetten ze op een rijtje.

Fabel 1: de sluitingsduur van de spoorwegovergang Paterswoldseweg is geoptimaliseerd

Deze bewering staat op pagina 66 van het raadsvoorstel. In april 2014 hebben we een artikel gepubliceerd waarin we beargumenteren dat een niet-optimale dienstregeling van Arriva en een niet-stipte uitvoering de oorzaak zijn van 5 minuten onnodige sluitingstijd per uur. In theorie kan de sluitingstijd van de overgang Paterswoldseweg worden teruggebracht van de huidige 15 minuten naar 10 minuten per uur. Wij denken dat in de praktijk 3 minuten vermindering zeker haalbaar is.

Fabel 2: vanwege de extra sneltrein naar Leeuwarden is in 2017 een tunnel nodig

De extra sneltrein leidt vanaf 2017 tot 2 extra treinen per uur en dus tot 2 minuten extra sluitingstijd. Als Arriva de dienstregeling optimaliseert door bijvoorbeeld vaker treinen gelijktijdig te laten vertrekken en te laten aankomen op station Groningen, dan kan die toename van de sluitingstijd ruimschoots worden opgevangen. Zie Fabel 1. Pas als er een 3e spoor in gebruik wordt genomen zal een tunnel echt noodzakelijk zijn. De wethouder zei op 10 september 2014 dat  zo’n 3e spoor nog zeker vijf jaar op zich zal laten wachten. Wij denken dan ook dat de aanleg van een tunnel, met inachtneming van de veiligheidseisen die ProRail hanteert, kan worden uitgesteld tot na de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Fabel 3: de Paterswoldseweg is een cruciale autoroute naar de westelijke binnenstad

We hebben in april 2014 deze bewering al naar het rijk der fabelen verwezen op basis van een analyse van de verkeerstellingen die de gemeente in februari 2014 heeft laten doen. Tijdens de raadscommissie van 10 september 2014 deed de wethouder een nieuwe poging om deze fabel te onderbouwen met discutabele cijfers. Gemeente en ProRail goochelen met aantallen. In de risicoanalyse van ProRail van juli 2013 passeren 11.500 auto’s de spoorwegovergang. Op 10 september 2014 beweert de wethouder dat het er 7000 zijn. In werkelijkheid zijn het nu minder dan 4000 en de prognose voor 2030 is dat het er 4000 zullen zijn.

Fabel 4: een tunnel voor alle verkeer is nodig voor de doorstroming

Dit is een hardnekkige. Het lijkt zo mooi en voor fietsers klopt het zeker. Maar voor auto’s? De Paterwoldseweg telt van Laan Corpus den Hoorn tot Westerhaven 6 stoplichten, op een aantal ingewikkelde kruispunten. Op pagina 64 van het raadsvoorstel beweert B&W dat die verkeerslichten zodanig kunnen worden afgesteld dat een soort groene golf ontstaat. We zien hier een wens als vader van een gedachte, elke feitelijke onderbouwing ontbreekt.

Fabel 5: een tunnel vergroot de veiligheid

Het klinkt goed en er zit zeker een grond van waarheid in, zolang de blik alleen op de spoorwegovergang en de toekomstige tunnel is gericht. Maar wat zijn de feitelijke gevolgen van de aanleg van een tunnel voor alle verkeer voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers op de Paterswoldseweg? Wij zien in het huidige raadsvoorstel een nieuw veiligheidsprobleem opdoemen: het onoverzichtelijke kruispunt van Paterswoldseweg met Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg voorlangs de supermarkt. Het zijn met name de 11.000 dagelijkse fietsers over de Paterswoldseweg die hier de dupe worden.

Fabel 6: een tunnel voor alle verkeer kan worden gebouwd zonder onevenredige nadelen voor de omliggende buurten

We hebben in februari 2014 een inspraakbijdrage geformuleerd waarin we deze fabel bestrijden. Een tunnel voor alle verkeer via het huidige tracee van de Paterswoldseweg werd door ons als onverenigbaar beoordeeld met de leefbaarheid van de omliggende wijken.  De PvdA heeft op 10 september 2014 nogmaals benadrukt dat er geen sprake mag zijn van onevenredige nadelen voor de omliggende buurten. Wij vinden dit een prijzenswaardig standpunt waaraan we de PvdA graag willen houden. De uitwerking die B&W presenteert in het huidige raadsvoorstel bevat volgens ons grote risico’s op onevenredige nadelen, niet alleen voor de omliggende buurten, maar ook voor de 11.000 fietsers die momenteel dagelijks de spoorwegovergang passeren. We maken ons zorgen. Opnieuw gaan er geluiden op van belanghebbende ondernemers in de omgeving van de spoorwegovergang om een oplossing te zoeken ten koste van de leefbaarheid van de omliggende wijken. Opnieuw worden Kleine Badstraat, Badhuisplein en Marwixkade genoemd als mogelijke nieuwe verkeersaders om problemen als gevolg van de bouw van een tunnel voor alle verkeer te ondervangen. Ons commentaar is kort: onaanvaardbaar, sinds de raadscommissie van februari 2014 is dit een gepasseerd station.

Conclusie

Wij doen een beroep op alle gemeenteraadsfracties om beweringen (fabels) te toetsen aan feiten. Het huidige raadsvoorstel bevat teveel fabels en te weinig feiten. Instemming met het huidige raadsvoorstel zou voor ons betekenen dat u als raadsfractie het risico van een onveilige of een onleefbare uitwerking van het huidige ontwerp accepteert.