Gemeenteraad kiest voor tunnel met ventweg

Woensdag 24 september 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de voorkeursvariant, die de wethouder in februari 2014 aankondigde na acties van bewoners van de omliggende wijken, verder wordt uitgewerkt in een Ontwerp Tracé Besluit (OTB).

Motie voor onderzoek fietstunnel verworpen

Voor SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren bevatte het raadsvoorstel teveel onduidelijkheden. “Dit voorstel is nog niet rijp voor stemming”, aldus de CU. De verwarring die de afgelopen weken is ontstaan over gehanteerde cijfers en over de mogelijkheden voor een veilige aansluiting van de ventweg op de Paterwoldseweg, was voor SP, CU en PvdD aanleiding om een motie in te dienen waarin een onderzoek werd bepleit naar de mogelijkheid van een tunnel alleen voor fietsers en voetgangers. Een smallere en kortere tunnel zou een oplossing kunnen bieden voor de inpassingsproblemen die in het voorliggende raadsvoorstel nog niet is gevonden. “Zijn we door B&W op het verkeerde been gezet?”, aldus de indiener van de motie Wim Koks, toen hij de fors lagere prognose voor autoverkeer op de Paterswoldseweg in 2030 ter sprake bracht. De motie werd verworpen, maar twijfel over de inhoud van het raadsvoorstel leefde bij meer partijen, o.a. het CDA en de Stadspartij.

Wethouder reageert op twijfel

In antwoord op die twijfel deed de wethouder een paar belangrijke uitspraken.

  • De variant met ventweg is de voorkeursvariant, andere varianten die niet kunnen rekenen op draagvlak in de buurt zijn niet meer aan de orde.
  • Wanneer het niet mogelijk is om in goed overleg de grond te verwerven die nodig is voor de voorkeursvariant, dan gaan we desnoods over tot onteigening.

Aldus de wethouder.

Motie met wens voor fietspaden aangenomen

Naar aanleiding van een motie van GroenLinks om de mogelijkheid van bredere fietspaden in de tunnel voor alle verkeer te onderzoeken, werd door de wethouder en diverse partijen (waaronder PvdA, GL en VVD) de kanttekening gemaakt dat dit niet ten koste mag gaan van een nog verdere belasting van de omliggende wijken. “De buurt wordt belast met deze tunnel, er is met veel pijn en moeite een invulling gekozen die acceptabel is […] Dit is echt het maximum dat dit gebied aankan”, aldus de PvdA over de in het raadsvoorstel geformuleerde voorkeursvariant.

Conclusie

Driekwart jaar na de oprichting van ons buurtinitiatief kunnen we vaststellen dat de gemeenteraad in feite unaniem de eerste twee van de vier criteria die we destijds formuleerden heeft onderschreven: geen aantasting van het Badhuisplein en geen extra autoverkeer door de wijken. We vinden dit een belangrijke stap vooruit vergeleken met de plannen waarmee we in november 2013 werden geconfronteerd. Hierbij tekenen we aan dat de vastgestelde voorkeursvariant voor wat betreft de Badstratenbuurt wel, maar voor wat betreft de Grunobuurt niet voldoet aan het tweede citerium, dit vanwege de voorgenomen ontsluiting van het noordelijk deel van de wijk Laanhuizen via de Grunobuurt.

Ons derde criterium, een goede en veilige ontsluiting van de wijken, herkennen we nog onvoldoende in de nu vastgestelde voorkeursvariant. Zoals we in onze reactie op het raadsvoorstel verwoordden, maken we ons met name zorgen over de onoverzichtelijkheid en de onveiligheid van het kruispunt van ventweg, Kleine Badstraat en Paterswoldseweg. Maar ook de toenemend geïsoleerde ligging van het noordelijk deel van de wijk Laanhuizen als gevolg van de keuze voor een tunnel voor alle verkeer vinden we zorgwekkend.

Ons vierde criterium, behoud van parkeergelegenheid, staat eveneens onder druk. We zouden het zuur en ongerijmd vinden als een tunnel, die o.a. tot doel heeft om automobilisten uit het zuiden van de stad sneller naar de parkeergarage op de Westerhavan te laten rijden (aldus de wethouder op 10 september 2014), ten koste zou gaan van de nu al krappe parkeergelegenheid in onze buurt. We denken hierbij niet alleen aan de autobezitters die in de mix van bewoners die onze buurt kenmerkt en bijzonder maakt een niet onbelangrijke minderheid vormen. Ook voor de Coop supermarkt is behoud van parkeergelegenheid cruciaal voor het voortbestaan als grootste werkgever en centrale winkel in onze buurt.

Kortom, we zijn er nog niet.