Reactie op het Raadsvoorstel augustus 2014

Op 29 augustus 2014 hebben B&W het Raadsvoorstel tunnel Paterswoldseweg gepubliceerd. Het stuk telt 123 pagina’s. We stellen als Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg vast dat er sinds de eerste versie van de plannen die we in november 2013 van ProRail kregen gepresenteerd sprake is van een verbetering. De ingreep in het Badhuisplein is geschrapt, net zoals het openstellen van de Badstratenbuurt voor buurtvreemd verkeer. We beoordelen de overname van de regie door de gemeente als een verbetering. We prijzen de inspanning van de betrokken ambtenaren om alle inspraakreacties te verwerken en van een antwoord te voorzien, hoewel we niet elk antwoord begrijpen, laat staan waarderen. Maar ondanks alle inspanningen zien we nog steeds een plan dat niet verteerbaar is. Het is verleidelijk om op allerlei details, beweringen zonder onderbouwing en onduidelijkheden in het raadsvoorstel te reageren. Dat doen we niet. Terzijde: onvermijdelijk dat zo’n groot document allerlei open eindjes bevat. Daarom: wij beperken ons tot de hoofdzaak en die is volgens ons:

De veiligheid van de verkeersdeelnemers

Een van de hoofddoelen van het project is het bevorderen van de veiligheid van verkeersdeelnemers. Vanaf het moment dat we in kennis werden gesteld van de eerste uitwerking van het projectplan, november 2013, hebben we benadrukt die doelstelling te onderschrijven, maar dat we een onveilige ontsluiting van de Badstratenbuurt op de Paterswoldseweg, als gevolg van de aanleg van een tunnel voor alle verkeer, onaanvaardbaar zouden vinden. Niet alleen voor ons als buurtbewoners, maar ook voor de 10.000 fietsers die dagelijks gebruik maken van de Paterswoldseweg. Voor wat betreft die veiligheid missen we een cruciaal element in het door B&W geformuleerde raadsvoorstel.

Het gaat met name om de veiligheid van het kruispunt van Paterswoldseweg, Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg voorlangs de supermarkt.

Op geen van de 123 pagina’s doet B&W uit de doeken hoe men op die plek een veilige oplossing denkt te gaan creëren. We schetsen drie problemen waarvoor B&W nog geen oplossing hebben gepresenteerd.

Probleem 1: Invoegen

Het auto- en vrachtwagenverkeer dat via de ventweg voorlangs de supermarkt moet invoegen op de Paterswoldseweg wordt geconfronteerd met een zeer onoverzichtelijke situatie. In de achteruitkijkspiegel moeten gelijktijdig twee verkeersstromen in de gaten worden gehouden, namelijk de fietsers en de auto’s die uit de tunnel omhoog komen. Het zijn de fietsers die vanuit de tunnel omhoog komen die hier het grootste risico lopen.

Probleem 2: Rechtsafslaan

Fiets- en autoverkeer dat rechtsaf wil slaan vanuit het zuiden wordt eveneens geconfronteerd met een onoverzichtelijke situatie, mede vanwege de opstelling van invoegend autoverkeer vanaf de ventweg.

Probleem 3: Linksafslaan

Auto- en vrachtwagenverkeer dat linksaf wil slaan vanuit het noorden moeten rekening houden met drie verkeerstromen: de auto’s die uit de tunnel omhoog komen, de fietsers die uit de tunnel omhoog komen en de gemengde verkeersstroom die over de ‘shared space’ voorlangs de supermarkt wil invoegen op de Paterswoldseweg. Fietsers vanuit het noorden die bijvoorbeeld boodschappen willen doen bij de supermarkt moeten zelfs rekening houden met vier verkeersstromen.

Het feit dat B&W een oplossing voor deze problemen, die voldoet aan algemeen aanvaarde veiligheidsnormen voor dit soort situaties, nog niet hebben gepresenteerd vinden wij niet bemoedigend. Maar wie weet, misschien ontdekt B&W alsnog zo’n oplossing.

Wij zelf zien geen veilige oplossing voor deze problemen. Er is volgens ons gewoon te weinig ruimte. De suggestie van B&W dat een en ander wel zal worden opgelost in overleg met de buurtbewoners vinden we ongepast. B&W moeten hun verantwoordelijkheid voor een veilige verkeersinfrastructuur niet willen afschuiven. Bovendien moeten B&W hun oplossing ter toetsing voorleggen aan de gemeenteraad, want veiligheid op en om de Paterswoldseweg is een stadsbelang, niet alleen maar een buurtbelang.

Als B&W geen veilige oplossing voor dit verkeersprobleem weten te vinden, die de toets van onafhankelijke verkeersdeskundigen kan doorstaan, dan is een tunnel voor ons als Buurtinitiatief niet aanvaardbaar. Wij zouden het betreuren als we de hakken in het zand moeten gaan zetten, want we beseffen volop dat een tunnel met name voor de 10.000 fietsers die dagelijks de spoorwegovergang passeren een bevordering van de veiligheid op de spoorkruising en van de doorstroming zou kunnen betekenen. Maar niet ten koste van de veiligheid op andere kruispunten. Daarom het volgende.

Verzoek aan de gemeenteraadsfracties

We nodigen alle gemeenteraadsfracties uit om aan hun goedkeuring van het Raadsvoorstel punt I “De raad besluit de voorkeursvariant 11B+ voor de tunnel Paterswoldseweg vast te stellen” deze voorwaarde te verbinden:

Als B&W geen oplossing weten te vinden voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers op het kruispunt van Paterswoldseweg, Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg, die de toets van onafhankelijke verkeersdeskundigen kan doorstaan, dan vervalt variant 11B+ en wordt er een variant 11C uitgewerkt die recht doet aan de leefbaarheid van de omliggende wijken en die meer ruimte biedt voor het creëren van een veilige situatie voor de verkeersdeelnemers op de (aansluitingen op de) Paterswoldseweg nabij de tunnel.

Een motie van die strekking zou volgens ons door alle partijen die verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben kunnen worden ondersteund. Wij vragen u als gemeenteraadsfractie datgene te ondernemen dat kan bijdragen aan een, volgens ons mogelijke en gewenste, unanieme ondersteuning.