Wethouder hanteert discutabele cijfers

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer op 10 september 2014 noemde wethouder Paul de Rook (D66) een paar keer het getal van 7000 auto’s die dagelijks de spoorwegovergang zouden passeren, om het belang van de Paterswoldseweg als ‘cruciale’ autoroute naar de westelijke binnenstad te onderstrepen.

Door bijna alle raadsfracties werd dit getal van 7000 voor zoete koek geslikt en was het voldoende om niet in te gaan op een verzoek van de SP om de mogelijkheid van een tunnel alleen voor fietsers en voetgangers serieus te onderzoeken.

In ons verslag van de commissievergadering hebben we al een vraagteken gezet bij dit aantal van 7000, omdat het wel erg veel afwijkt van een schatting van 4000 die we in april hebben gemaakt op basis van de verkeerstellingen van februari j.l.

Op de website van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid is in juni 2014 een verkeerskaart gepubliceerd met prognoses van de intensiteit van het autoverkeer in de stad in 2030. En wat blijkt volgens die berekening? Zonder aanpak van de zuidelijke ringweg zou het aantal auto’s per etmaal op de Paterswoldseweg in 2030 toenemen tot 6000, met de voorgenomen aanpak van de zuidelijke ringweg zou het aantal auto’s per etmaal in 2030 op de Paterwoldseweg 4000 bedragen.

verkeerskaart

Bekijk het zelf op de website van Aanpak Ring Zuid.

Wij kunnen deze cijfers niet controleren. Aan de andere kant hebben we ook geen aanleiding om deze prognose te bestrijden. Maar we vinden het wel zeer opmerkelijk dat een wethouder op 10 september aan de gemeenteraad vertelt dat er nu al 7000 auto’s per dag de Paterswoldseweg passeren, terwijl al sinds juni een geheel ander getal staat gepubliceerd op een website van een organisatie waar de gemeente en ook deze wethouder sterk bij betrokken is. We vinden het eveneens opmerkelijk dat tot nu toe bijna alle fracties deze ongerijmde informatie vanuit het college van B&W accepteren.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente (of ProRail) goochelt met cijfers. In de risicoanalyse van ProRail van 2013, waarop B&W hun besluit tot het aanleggen van een tunnel hebben gebaseerd, staat dat per etmaal 11.500 motorvoertuigen de spoorwegovergang van de Paterswoldseweg zouden passeren. Een factor 3 te hoog, zo lijkt het nu.

We doen een beroep op alle gemeenteraadsfracties om hun controlerende taak serieus te nemen en pas over te gaan tot instemming met het raadsvoorstel van B&W als alle cijfers kloppen en als alle overige onduidelijkheden over de veiligheid zijn opgehelderd.