Wethouder zegt opheldering verkeersveiligheid toe

Bij de bespreking van het Raadsvoorstel Ontwerp Tunnel Paterswoldseweg in de raadscommisie Beheer & Verkeer van 10 september 2014 bleek dat de gemeenteraad aan het begrip ‘verkeersveiligheid’ een bredere betekenis toekent dan de projectgroep (B&W, ProRail en provincie) tot dusverre deed.

Na de erkenning door B&W en gemeenteraad in februari 2014 van het belang van behoud van leefbaarheid, zoals groene plekken en verkeersluwheid in omliggende buurten, bij de uitwerking van een tunnel in de Paterwoldseweg, is dit een volgende stap vooruit.

Vanaf de presentatie van de eerste uitwerking van de plannen door ProRail en de gemeente, in november 2013, tot en met het Raadsvoorstel van augustus 2014 is ‘verkeersveiligheid’ door de projectgroep steeds in de beperkte context van de spoorwegkruising benoemd. Sinds de oprichting van het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg in december 2013 hebben we benadrukt dat het niet aangaat om veiligheid op de spoorwegkruising te willen realiseren ten koste van de veiligheid op andere kruispunten in de Paterswoldseweg.

De inspraakreacties in en naar aanleiding van het raadsvoorstel, van vele buurtbewoners en ook van de advocaat van Coop Lubbers, hebben zo te zien geleid tot een verbreding in het denken over verkeersveiligheid door B&W en bijna alle gemeenteraadsfracties.

We vinden het een belangrijke vooruitgang dat vanuit de gemeente de verkeersveiligheid van de hele Paterwoldseweg als prioriteit wordt benoemd, niet alleen de veiligheid van de spoorwegkruising.

Maar hoe wordt die verkeersveiligheid op de Paterswoldseweg uiteindelijk geregeld?

De SP deed bij monde van Wim Koks twee suggesties aan B&W:

  1. onderzoek de effecten van alleen een fietstunnel, dus geen spoorwegkruising meer voor auto’s.
  2. onderzoek de mogelijkheden van een kortere tunnel, door het schrappen van ruimte voor extra sporen, waarvan de vraag is of die ooit gerealiseerd gaan worden.

Als Buurtinitiatief verwelkomen we deze suggesties. Beide alternatieven zouden de verkeersveiligheid op de Paterwoldseweg in belangrijke mate kunnen verbeteren.

In het Raadsvoorstel werd suggestie 1 afgedaan met niet onderbouwde beweringen over de Paterswoldseweg als ‘cruciale’ autoroute naar de westelijke binnenstad. Tijdens de commissievergadering hanteerde de wethouder plotseling een getal van 7000 dagelijkse auto-passages om het ‘cruciale’ belang te onderstrepen. De herkomst van dit getal is ons niet bekend. Het staat op gespannen voet met de uitkomsten van de verkeerstellingen die de gemeente in februari 2014 heeft laten uitvoeren. Daaruit bleek onder meer dat in de spitsuren slechts zo’n 25% van het verkeer richting Westerhaven afkomstig is van de Paterswoldseweg.

Suggestie 2 is geformuleerd door Tunnel Overleg Laanhuizen. Ook hiervan hebben B&W zich enigszins gemakkelijk afgemaakt, door zich te baseren op oppervlakkig onderbouwde verwachtingen over de noodzaak van een 3e of zelfs 4e spoor. Het zou niet voor het eerst zijn dat een Gronings gemeentebestuur zich verslikt in te rooskleurige prognoses.

Alleen de ChristenUnie bij monde van Inge Jongman reageerde positief op met name de tweede suggestie van de SP. Zij benoemde als enige ook de bereidheid tot het afgeven van een garantie voor de verkeersveiligheid op de hele Paterwoldseweg.

De rest van de fracties liet het in feite afhangen van de bereidheid van B&W om een en ander te willen regelen, zonder zelf een duidelijk standpunt te kiezen.

Maar er is nog een ander lichtpunt. Op vragen van GroenLinks heeft B&W toegezegd om de mogelijkheid voor een veilige oplossing voor de afwikkeling van verkeerstromen op het kruispunt Kleine Badstraat – Paterswoldseweg te onderbouwen met voorbeelden van bestaande overeenkomstige situaties. “Toon het maar aan” zo luidde de uitnodiging van Bennie Leemhuis van GroenLinks aan B&W. Wij zijn benieuwd naar de reactie van B&W, maar ook naar de conclusies die GroenLinks vervolgens wil trekken.